Μια σημαντική εξέλιξη αναφορικά με την παράταση οικοδομικών αδειών, αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους,
δίνει ο νέος νόμος 4612/2019, μετά την καταλυτική παρέμβαση του ΤΕΕ Μαγνησίας.
Με το άρθρο Δωδέκατο του Ν.4612/2019 “Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄77/23.5.2019), δίνεται παράταση μέχρι 31.12.2021 των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από 1.3.2012 έως 31.12.2017.
Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει τα εξής:
Άρθρο Δωδέκατο
1. Καταργείται το άρθρο 76* του Ν. 4368/2016 (Α΄21 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4585/2018 (Α΄216).
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50** του Ν.4495/2017 (Α΄167) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄795) είτε σύμφωνα με τον Ν.4030/2011 (Α΄249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021».
Μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου για τις οικοδομικές άδειες και τις αναθεώρήσεις τους καθώς και διάφορες παρατάσεις των εκθοθείσων αδειών, υφίσταται ακόμη σημαντικός αριθμός αυτών που έλαβαν παράταση, ωστόσω δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη ούτε σε επίπεδο οικοδομικού σκελετού, γεγονός που διευκολύνει την παρούσα μεταβατική περίοδο.
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ